โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนวพล นวรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกศรินทร์ แซ่อุ่ย
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรวิชญ์ หาญชนะ
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายราเมศวร์ ลือเพชร
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 3
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปัทมภรณ์ สมนิล
ตำแหน่ง : เลขานุการ คนที่ 1
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเอนิสตา จันทะพล
ตำแหน่ง : เลขานุการ คนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอาทิตยา ไชยทิพย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2