โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษฎา ศรีวิเวก
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอังคนา แก้วมณี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนราวิชญ์ ฉายาพัฒน์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุฑารัตน์ ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3