โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกัลยา สังข์เลื่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ