โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง  สร้างเมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๖   นายอำเภอพระแสง

เป็นผู้จัดตั้ง โดยใช้งบประมาณกรมสามัญศึกษา  ครูรับเงินเดือนของรัฐบาล   เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    มีนายสุคนธ์  ดวงสวัสดิ์   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ปัจจุบันเป็นขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๓  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี  เขต ๓  เป็นระยะทาง  ๕๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่  ๑ งาน  ๔๒  ตารางวา