โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาลิณี เวชกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางจิราวรรณ ฉิมภักดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0854663077