โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาลิณี เวชกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางจิราวรรณ ฉิมภักดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1