โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณี น้อยเต็ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวซาวาด๊ะ นาแย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2