โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณี น้อยเต็ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวซาวาด๊ะ นาแย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2