โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเพ็ญธิภา บุรินทร์กุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอุไรวรรณ ฤทธิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5