โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพ็ญธิภา บุรินทร์กุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางอุไรวรรณ ฤทธิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1