โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางลัดดา ฉิมภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ