โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลัดดา ฉิมภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจำรัส สุวรรณชนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0