โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิรา หนองเพียน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธัญวรัตน์ แก้วเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวราภรณ์ หาญชนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2