โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวราภรณ์ หาญชนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น

นางจิรา หนองเพียน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางธัญวรัตน์ แก้วเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1