โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิรา หนองเพียน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางวราภรณ์ หาญชนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางธัญวรัตน์ แก้วเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1