โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจรรยา ขุนล่ำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางละมัย แสงระวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางจันทัปปภา ผะลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอรชร ชูสังข์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2