โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจรรยา ขุนล่ำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางละมัย แสงระวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางจันทัปปภา ผะลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอรชร ชูสังข์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3