โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสลิลรัตน์ ด้วงทองกุล
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางพิชชาพร ใจใส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางอรพิน หอมรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวรัตนา สรกุล
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3