โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ปฐมวัย

นางอัฉรา ศรีวิเศษ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสลิลรัตน์ ด้วงทองกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอรพิน หอมรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางพิชชาพร ใจใส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2