โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางเสาวรัตน์ บัวน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2