โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเสาวรัตน์ บัวน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2