โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
คณะผู้บริหาร

นายอุดมพร ฉิมดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817536179

นางสาวทิศนา แสงระวี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา