โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พัฒนาสถานศึกษา  สู่มาตรฐาน  สืบสานความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน