โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเสนีย์ เกษร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุชาติ วงศ์เสถียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางจำรัส สุวรรณ์ชนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3