โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 201 KB 129171
การผลิตและพัฒนาสื่อ/ทะเบียนสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 15.79 KB 129173
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.27 KB 129175
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 129172
แบบบันทึกการสอนเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 17.74 KB 129172
แบบบันทึกคะแนนตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 48.28 KB 129173
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 147502
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 146751
LOOKBOOK Word Document ขนาดไฟล์ 28.8 KB 146740
แฟ้มสะสมผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 50.22 KB 146787
แบบบันทึกต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 653.71 KB 146749
แบบฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 146568
แบบฟอร์มการบันทึกการประชุม/นิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.05 KB 146759
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.19 KB 146586