โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 201 KB 129172
การผลิตและพัฒนาสื่อ/ทะเบียนสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 15.79 KB 129180
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.27 KB 129177
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 129173
แบบบันทึกการสอนเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 17.74 KB 129173
แบบบันทึกคะแนนตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 48.28 KB 129174
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 147504
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 146752
LOOKBOOK Word Document ขนาดไฟล์ 28.8 KB 146747
แฟ้มสะสมผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 50.22 KB 146788
แบบบันทึกต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 653.71 KB 146750
แบบฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 146569
แบบฟอร์มการบันทึกการประชุม/นิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.05 KB 146766
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.19 KB 146593