โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 201 KB 9721
การผลิตและพัฒนาสื่อ/ทะเบียนสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 15.79 KB 9722
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.27 KB 9725
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 9722
แบบบันทึกการสอนเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 17.74 KB 9722
แบบบันทึกคะแนนตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 48.28 KB 9723
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 27314
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 27292
LOOKBOOK Word Document ขนาดไฟล์ 28.8 KB 27283
แฟ้มสะสมผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 50.22 KB 27335
แบบบันทึกต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 653.71 KB 27292
แบบฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 27114
แบบฟอร์มการบันทึกการประชุม/นิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.05 KB 27307
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.19 KB 27132