โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 201 KB 105930
การผลิตและพัฒนาสื่อ/ทะเบียนสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 15.79 KB 105933
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.27 KB 105935
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 105932
แบบบันทึกการสอนเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 17.74 KB 105932
แบบบันทึกคะแนนตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 48.28 KB 105933
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 123940
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 123509
LOOKBOOK Word Document ขนาดไฟล์ 28.8 KB 123495
แฟ้มสะสมผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 50.22 KB 123547
แบบบันทึกต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 653.71 KB 123506
แบบฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 123328
แบบฟอร์มการบันทึกการประชุม/นิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.05 KB 123519
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.19 KB 123344