โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ZIP Archive พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ZIP Archive พรบ.การศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.36 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.06 KB
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.21 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 981.32 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.91 KB